O projekcie

„CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Engineering  na studiach I stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej” w ramach POWER 2014-2020 Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie nowego interdyscyplinarnego kierunku CBSE na studiach stacjonarnych I stopnia z językiem wykładowym angielskim w roku akademickim 2017/2018.

W ramach nowego interdyscyplinarnego kierunku Construction and Building Systems Engineering (CBSE) na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przewiduje się przyjęcie 40 studentów (w tym minimum 60% cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów zza wschodniej granicy, tj. z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Kazachstanu etc. oraz zachowanie co najmniej 15% miejsc dla Polaków, aby zapewnić lepszą integrację na kierunku i adaptację studentów zagranicznych do nowych warunków).

Zaproponowany kierunek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno najlepszych maturzystów z naszego kraju, jak i obcokrajowców pragnących studiować na naszej Uczelni. Inicjatorzy anglojęzycznych studiów są przekonani o roli międzynarodowego wykształcenia inżynierskiego, jako większej szansy na rynku pracy i przy podejmowaniu kształcenia na poziomie magisterskim.

Studenci będą korzystać z infrastruktury „INNO-EKO-TECH-u” innowacyjnego centrum dydaktyczno – badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Centrum jest wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy, infrastrukturę ICT, umożliwiające studentom nabycie praktycznych umiejętności wykonywania badań w aspekcie późniejszych zastosowań w praktyce inżynierskiej.

Studenci podczas studiów będą mogli uczestniczyć i korzystać z nowoczesnych, wyposażonych na skalę światową laboratoriów. Realizacja wybranych zajęć laboratoryjnych odbywać się będzie bezpośrednio w przedsiębiorstwach.  Do prowadzenia zajęć projektowych włączani będą wybitni praktycy z danej dziedziny. Wszyscy studenci będą zobligowani do odbycia praktyk zawodowych trwających 6 tygodni. Prace dyplomowe będą realizowane przy współudziale pracodawców. Planuje się także, że poza obowiązującym planem studiów będą organizowane wraz z pracodawcami liczne seminaria, wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, które umożliwią poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów i zapewnią lepszą znajomość branży oraz kontakt z przemysłem.

Studentom zapewniamy

 • nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek kształcenia w języku angielskim,
 • wysoko wykwalifikowaną, życzliwą kadrę naukową,
 • wspomaganie procesu dydaktycznego przez doświadczonych praktyków,
 • kontakt z przyszłymi pracodawcami,
 • europejski system punktów kredytowych (ECTS),
 • dobre przygotowanie do kontynuacji studiów na stopniu magisterskim,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną i badawczą,
 • możliwość uzyskania certyfikatów specjalistycznych,
 • nieodpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu,
 • Centrum Nowoczesnego Kształcenia z biblioteką i czytelnią oraz pomieszczeniami dla samodzielnej pracy studentów,
 • tematyczne koła naukowe,
 • naukę języków obcych,
 • zajęcia sportowe,
 • stypendium dla Cudzoziemców w wysokości 1500 zł miesięcznie,
 • zakwaterowanie w Domach Studenta na terenie kampusu,
 • opiekę i wsparcie Koordynatora,
 • pomoc w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

 

Okres realizacji projektu: 2017.01.01. do 2021.12.31

Wartość projektu: 2 774 074,65 zł

 

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A,
pok. 17 B 15-351 Białystok
Tel. : (85) 746 91 68
e-mail: wb.cbse@pb.edu.pl

Kierownik Projektu

dr inż. Małgorzata Lelusz
e-mail: m.lelusz@pb.edu.pl

Zastępca Kierownika Projektu

dr inż. Maria Walery
e-mail: m.walery@pb.edu.pl